Change size of text Print Send link til en ven

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2015-03-03

Fakta om: Regnbueørret - ny sykdom og virus Y

Veterinærinstituttet påviste i 2013 en ny sykdom hos regnbueørret i ferskvann. I forbindelse med sykdomsoppklaringen ble det påvist et nytt virus, kalt virus Y. Typiske funn var sirkulasjonssvikt, anemi, betennelse i hjerte og skjelettmuskel og vevsdød i lever. I forbindelse med sykdomsoppklaring ble det påvist et nytt virus, kalt virus Y.

Viruset er ikke ferdig karakterisert og det er foreløpig ikke bekreftet at virus Y er årsak til sykdommen. Siste kjente utbrudd i settefiskanlegg var i januar/februar 2014. I 2015 vil Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre et overvåkningsprogram for å kartlegge forekomsten av virus Y.

Overvåkingsprogrammet er i dag risikobasert og omfatter aktive lokaliteter med regnbueørret. Dette innebærer at aktuelle prøver innsendt til Veterinærinstituttet med mistanke om listeført sykdom eller for generell sykdomsoppklaring blir undersøkt for virus Y.


Forekomst

Veterinærinstituttet Bergen mottok i august 2013 de første prøvene fra settefisk av regnbueørret med et uvanlig sykdomsbilde. Prøver fra det andre tilfellet ble mottatt i oktober og et tredje tilfelle ble påvist i begynnelsen av november. Prøver fra det foreløpig siste settefiskanlegget med slik sykdom ble mottatt i januar 2014. Fisken som ble syk har vært fra 25-100 g. Det ble opplyst at dødeligheten var moderat bortsett fra på ett av anleggene som hadde høy dødelighet i enkeltkar. Alle anleggene hadde fått rogn eller yngel fra samme stamfiskgruppe.

Syk fisk hadde gått på rent ferskvann eller ferskvann tilsatt litt sjøvann (<1 ‰). Det ble sjøsatt fisk fra grupper som hadde hatt sykdommen. I to tilfeller ble det angitt at det var høy dødelighet de første dagene etter sjøsetting, men at dette ga seg. I to anlegg ble sykdommen påvist i noen måneder etter sjøsetting. Det har ellers ikke vært rapportert om nevneverdige problemer med den sjøsatte regnbueørreten.

Involverte fiskeoppdrettere gjennomførte i samråd med Mattilsynet tiltak for å begrense risikoen for eventuell spredning av sykdommen til nye anlegg/områder. Det ble også gjennomført tiltak for å bli kvitt sykdommen i de anlegg som var rammet.

Sykdomstegn og obduksjonsfunn

Syk fisk har tegn på sirkulasjonssvikt. Fisken kan ha utstående øyne og hudblødninger. Gjeller og indre organer er gjerne bleike på grunn av anemi og det kan være blodig væske i bukhulen. De histopatologiske funnene viser varierende grad av betennelse i hjerte og rød muskulatur og vevsdød i lever.

Sykdomsutredning

Molekylærbiologiske undersøkelser for kjente sykdomsframkallende fiskevirus resulterte kun i påvisning av små mengder IPN-virus i ett av anleggene. Dyrking for påvisning av virus i cellelinjer var negativt. Det ble heller ikke påvist sykdomsfremkallende bakterier og et behandlingsforsøk med antibiotika hadde ingen effekt.

Virus Y og betydningen av dette

Det ble funnet sekvenser fra et nytt virus (foreløpig kalt virus Y) i prøver fra syk fisk. Viruset finnes i blod og vev og kan være assosiert med sykdommen. Veterinærinstituttet har brukt sekvenser fra viruset til å etablere en PCR-metode for påvisning av virus Y.

Det er ikke bekreftet at virus Y er årsak til sykdommen karakterisert ved hjertebetennelse og anemi som er påvist i de fire settefiskanleggene.

Veterinærinstituttet gjennomførte i 2014 et mindre smitteforsøk med regnbueørret og laks. Mengde virus Y økte i blodet hos regnbueørret injisert med smittemateriale og frisk regnbueørret ble infisert via vannet. Ingen regnbueørret ble klinisk syke, men det ble gjort funn som indikerer at sykdommen kan ha blitt overført. For laks ble det også vist at virusmengden i blod økte hos fisk injisert med smittemateriale, men i mindre grad og langsommere enn hos regnbueørret. Laksen viste ingen sykdomstegn. Det foreligger ikke resultater som bekrefter at viruset smitter til laks gjennom vann.

Selv om virus Y overlever i blodet hos fisk og smitter horisontalt til regnbueørret, er sammenhengen mellom sykdom og virus Y ikke avklart. Det er mulig at virus Y alene kan være årsak til sykdom hos regnbueørret eller viruset bidrar sammen med et annet agens til sykdom. Virus Y kan også være et tilfeldig funn som ikke kan knyttes til sykdommen. Videre er det mulig at virus Y finnes i flere varianter, hvor ikke alle er sykdomsfremkallende.

Virus Y er funnet i settefiskanlegg med syk regnbueørret og i kontaktanlegg til disse, både i stamfiskgrupper og i sjøanlegg.  I tillegg er små mengder av virus Y påvist i tilfeldig historisk materiale tilbake til 2011 i Hordaland og i Møre og Romsdal.

Sykdommen hos mennesker

Sykdommen smitter ikke til mennesker.

Hva gjør Veterinærinstituttet?

Veterinærinstituttet gjennomfører next generation sequencing (NGS) for nærmere karakterisering av viruset, samt leter etter andre mulige sykdomsfremkallende agens. Videre arbeider instituttet med dyrking av virus i samarbeid med Norges miljø og biovitenskapelige universitet. I 2015 blir to større smitteforsøk satt i gang. Det ene gjennomføres i samarbeid med Danmarks tekniske universitet. Målet med forsøkene er bl.a. å avklare sammenhengen mellom sykdommen og virus Y hos regnbueørret og om laks er mottakelig for sykdommen.

I 2015 vil Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre et overvåkningsprogram for å kartlegge forekomsten av virus Y.

Kilde: www.vetinst.no


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!